Metoda Konečných Prvků (MKP)

Dřevo je buněčný heterogenní materiál, který vykazuje vysoký stupeň anizotropie. Jeho chování je nelineární, zejména při tlakovém zatížení. V drtivé většině případů se pro deformačně–napěťovou analýzu dřeva používá homogenní, ortotropní, elastický nebo elasto–plastický model materiálu. Heterogenita tohoto materiálu je nahodilá a bylo by ji obtížné do analýzy zahrnout. Z tohoto důvodu se výpočtový model homogenizuje. Ortotropní znamená, že vykazuje odlišné chování ve třech navzájem kolmých směrech. V našem případě ve směru osovém L, radiálním R a obvodovém T (viz obrázek).

Pro predikci iniciace a následného šíření porušení mohou být použity dva základní typy modelů. Jedním z nich je svázaný model, u kterého se poškození a elastická nebo elasto–plastická deformace ovlivňují navzájem. Dalším typem je model nesvázaný, u kterého je poškození závislé pouze na deformaci, která není zpětně ovlivňována poškozením. Porušení se nejčastěji modeluje pomocí explicitní MKP, kde je růst trhliny realizován pomocí mazání prvků.

Schematické znázornění směrů ortotropního materiálu.

Schematické znázornění směrů ortotropního materiálu.

AustriaCzechEnglish